ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.    Bevezetés

A Kémény Zrt. (8000 Székesfehérvár, kertalja utca 11., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Kémény Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kemenyzrt.hu/adatvedelem címen.

A Kémény Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

A Kémény Zrt a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Kémény Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2.    A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

3.    Adatkezelések

3.1. Kéményseprés

Az adatkezelés célja: a kéményseprési szolgáltatás teljesítése, elszámolás az illetékes önkormányzat és a Belügyminisztérium felé.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Székesfehérvár Megyei Jogú várossal 2016. január 22.-én kötött szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

2015.évi CCXI. törvény - a kéményseprő-ipari tevékenységről

99/2016. (V.13.) Korm. rendelete - a kéményseprő-ipari tevékenységről

21/2016.(VI.9.) BM rendelete - a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szabályairól

A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a 2015.évi CCXI. 6. § (5) bekezdésének megfelelően a kéményseprő-ipari tevékenység megszűnésig kezelheti.

21/2016 BM rendelet  10.§ (5) A kiadott tanúsítványok, szakmai nyilatkozatok, valamint a Kstv. 3. § (1) bekezdésében és a Kstv. 10. § (5) bekezdésében meghatározott értesítés egy példányát öt évig, a 7. § (4), (6) és (7) bekezdésében, valamint a 8. § (3) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatokra vonatkozó nyilatkozatát a használatbavételig, de legalább öt évig megőrzi.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kéményseprés elvégzésének elmaradása, ill. fennálló műszaki hibák nem kerülnek kijavításra.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

kéményseprés elszámolása

Belügyminisztérium

 

kéményseprés elszámolása

Adattovábbítás:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Katasztrófavédelem illetékes kirendeltsége

 

Műszaki hiba átjelentés

 

3.2. Kéményvizsgálat

Az adatkezelés célja: a kéményseprési szolgáltatás teljesítése, elvégzett munka elszámolása, az igénybevett szolgáltatás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Székesfehérvár Megyei Jogú várossal 2016. január 22.-én kötött szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

2015.évi CCXI. törvény - a kéményseprő-ipari tevékenységről

99/2016. (V.13.) Korm. rendelete - a kéményseprő-ipari tevékenységről

21/2016.(VI.9.) BM rendelete - a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szabályairól

A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv.169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kéményvizsgálat elvégzésének elmaradása , ill. fennálló műszaki hibák nem kerülnek kijavításra.

Adattovábbítás:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Katasztrófavédelem illetékes kirendeltsége

 

Műszaki hiba átjelentés

 

3.3. Panel és ipari szellőzőkürtők tisztítás

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megrendelő képviselőjével, elvégzett munka elszámolása, az igénybevett szolgáltatás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv.169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

3.4. Tervfelülvizsgálat

Az adatkezelés célja: a tervfelülvizsgálat szolgáltatás teljesítése, számla kiállítása, az igénybevett szolgáltatás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Székesfehérvár Megyei Jogú várossal 2016. január 22.-én kötött szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

2015.évi CCXI. törvény - a kéményseprő-ipari tevékenységről

99/2016. (V.13.) Korm. rendelete - a kéményseprő-ipari tevékenységről

21/2016.(VI.9.) BM rendelete - a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szabályairól

A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv.169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a tervfelülvizsgálat elvégzésének elmaradása.

 

3.5. Vagyonvédelem

3.5.1.      Elektronikus megfigyelőrendszer

A kémény Zrt. épületében elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a portához, és az udvarra is. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató mellékletében találhatók.

A személyes adatok kezelője: a Kémény Zrt.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az épület területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: a Kémény Zrt.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a vállalat üzemi területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három munkanap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Kémény Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Kémény Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Kémény Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése

3.6. A www.kemenyzrt.hu adatkezelései

3.6.1.      A www.kemenyzrt.hu szerver naplózása

A www.kemenyzrt.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bek bekezdése.

A kezelt adatok köre: IP cím, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: harminc nap.

A Kémény Zrt. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

3.6.2.      A www.kemenyzrt.hu honlap saját cookie kezelése

A www.kemenyzrt.hu honlapon nem történik cookie kezelés.

3.6.3.      Megrendelés elküldése a www.kemenyzrt.hu honlapon keresztül

Az adatkezelés célja: Kémény Zrt. kéményseprési vagy kéményvizsgálati szolgáltatásának megrendelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt adatok köre: a megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv.169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud szolgáltatást megrendelni (amennyiben az érintett nem kívánja a www.kemenyzrt.hu weboldalon megadni a személyes adatait, abban az esetben továbbra is lehetősége van a Kémény Zrt. ügyfélszolgálatán közvetlenül, nem on-line módon szolgáltatást megrendelni).

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budapest, Krisztina Krt. 55

Online tárhely biztosítása

 

3.7. Kapcsolatfelvétel

3.7.1.      A Kémény Zrt. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlap „Kapcsolat” menüpontjában található elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Kémény Zrt. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

3.7.2.      Jelentkezés álláshirdetésekre

A honlap „Kapcsolat” menüpontjában található elérhetőségeken lehetőség van állásra jelentkezni. A személyes adatok kezelője a munkaadó, a Kémény Zrt.

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, munkaerő- kiválasztási célból kezeli a megadott személyes adataidat.

Az adatkezelés célja: a Kémény Zrt.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a kiválasztási folyamat lezárulta, de maximum egy év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a Kémény Zrt. által közzétett állásajánlatokra.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budapest, Krisztina Krt. 55

Online tárhely biztosítása

 

4.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés

A Kémény Zrt. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják..

A Kémény Zrt. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

·         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

·         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

·         változatlansága igazolható (adatintegritás);

·         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Kémény Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Kémény Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Kémény Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

5.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Kémény Zrt.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 11.
A bejegyzőbíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11103114-2-07
Cégjegyzékszám: 07-10-001055
Telefonszám: +36(22)550-100
E-mail:
kemenyzrt@kemenyzrt.hu

Adatvédelmi felelős: adatvedelem@kemenyzrt.hu

6.    Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a kémény Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa

6.2. Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Kémény Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett kérelmére az információkat a Kémény Zrt. elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

6.3. Helyesbítés joga:

A Kémény Zrt. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

6.4. Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kémény Zrt. indokolatlan adatkezelés esetén, késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Kémény Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Kémény Zrt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.6. Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Kémény Zrt. nem kezeli.

6.8. Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.9. Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Kémény Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

6.10.    Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

6.11.    Panasz az adatvédelmi felelősnél

Amennyiben a Kémény Zrt. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi felelősünkhöz: adatvedelem@kemenyzrt.hu

 

6.12.    Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

6.13.    5.14 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.